Zoek
MENU

Privacy verklaring

Bureau Binnenstad, gevestigd in de Lange Houtstraat 26, 2511 CW Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bureau Binnenstad is te bereiken via info@binnenstad-denhaag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Binnenstad (hierna BB) beschikt over een database met gegevens van relaties. De gegevens die BB verzamelt, beperken zich tot die gegevens die nodig zijn om met haar relaties te kunnen communiceren. BB verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Deze gegevens zijn: naam, bedrijfsnaam, branche, functie, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en email adres. Het zijn de gebruikelijke basisgegevens, andere informatie wordt niet opgeslagen.

Deze gegevens worden uitsluitend door eigen BB medewerkers ingezien. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan of gedeeld met andere organisaties of personen.

De database met persoonsgegevens is opgeslagen op de server van BB en die kan alleen worden geraadpleegd middels een inlog en wachtwoord. Het beheer van deze inlog- en wachtwoord-gegevens ligt bij de Directeur van BB.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De grondslag waaronder BB omgaat met het verwerken van persoonsgegevens is: er is door de betrokken persoon toestemming verleend.

Cookies voor webstatistieken

Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een cookie bij de gegevens die daarbij worden uitgelezen. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet door Google Analytics zelf gebruikt voor eigen doeleinden.

Mailchimp

Voor het verspreiden van onze nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. Hierbij verzamelen we je naam en e-mailadres. Bij het verzenden van e-mails via Mailchimp worden zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Mailchimp verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacy statement. Je kunt je via de nieuwsbrief afmelden als je deze niet meer wenst te ontvangen. Ons abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Privacyverklaring Bureau Binnenstad

De gegevens die u deelt met BB zijn in vertrouwde handen. Wij slaan uitsluitend z.g. NAW-gegevens op om met betrokkenen te kunnen communiceren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties of personen. Er is geen vaste bewaartermijn van deze gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen hebben ten allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van de gegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@binnenstad-denhaag.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken op jouw verzoek . Bureau Binnenstad wil je er tevens op wijzen dat je demogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze office management of via info@binnenstad-denhaag.nl

DPIA (data protection impact assessment)

Bij BB is geen sprake is van een hoog privacy risico en hoeft om die reden geen DPIA uit te voeren.

Register van verwerkingsactiviteiten

Gezien de geringe omvang van de BB organisatie is BB niet verplicht een register van verwerkings-activiteiten op te stellen.